Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW. INTERMAX24.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.motocykle.intermax24.pl, www.akcesoriagsm.intermax24.pl (zwany dalej “Sklep internetowy Intermax”), jest prowadzony przez INTERMAX Dominika Studzińska (zwaną dalej “Intermax” lub ”Sprzedający”) z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Cicha 32/3/5, NIP:6452350635, REGON:361773870.
 2. Intermax będzie przesyłał Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Intermax za zgodą Kupującego.
 3. Towary objęte promocją i rabatami dotyczą Kupujących, którzy dokonali rejestracji w sklepie internetowym.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Intermax towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Koszty dostawy towaru są podawane odrębnie z zastrzeżeniem ust 6 poniżej.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Intermax, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku wybrania opcji przedpłaty na konto Sprzedającego, koszty  transportu doliczone zostaną do ceny zakupionych towarów – w zależności od ilości oraz wagi przedmiotów cena ta może ulec zmianie. W przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem koszty transportu całego zamówienia wynoszą 18 zł brutto.  Ponadto informacje o kosztach transportu znajdują się na stronie Sklepu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Intermax pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną lub na życzenie Klieneta zaoferuje mu towar o podobnej charakterystyce.
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Intermax konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 10. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Intermax mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Intermax prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 11. Dni robocze to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);

§ 2 Transakcja, płatność, dostawa

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Intermax można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą potwierdzane w najbliższym dniu roboczym.  Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy, za pomocą systemu PayPal (możesz zapłacić kartą debetową czy też kredytową jeśli nie masz konta PayPal) lub płatność gotówką kurierowi dostarczającemu towar.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym nie podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska,  adresu zamieszkania, adresu e – mail i/lub telefonu komórkowego albo innego telefonu kontaktowanego.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całej ceny przed wysłaniem towaru do Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING 61 1050 1621 1000 0092 1251 5796
 6. Czas realizacji zamówienia  wynosi od 1 do 5 dni roboczych liczonych od wpływu na rachunek Sprzedającego ceny towarów wraz z kosztami wysyłki lub w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem liczonych od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Kupujący jest zobligowany do odbioru zamówionego przez siebie towaru.
 8. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. Koszty dostawy  zamówionego towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia  i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście pod adresem naszego sklepu stacjonarnego w Piekarach Śląskich przy ul. Papieża Jana Pawła II 49. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów transportu towaru.
 10. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od ilości oraz wagi towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 11. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 13. Za zwłokę z odebraniem towaru Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami przechowywania towaru za każdy dzień zwłoki.
 14. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Informacje zawarte w potwierdzeniu stanowią nierozłączną część umowy oraz mogą być zmienione jedynie za porozumieniem stron.

§ 3 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedający ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Sprzedający nie udziela gwarancji.  W pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Intermax mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych od Kupującego za pobraniem.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres sklep@intermax24.pl oraz porozumieć się telefonicznie z Intermax w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada,  Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać Sprzedającemu telefonicznie lub e – mailowo.
 8. Koszt transportu produktów reklamowanych z tytułu rękojmi ponosi Sprzedający. Sprzedający ma prawo wyboru firmy kurierskiej lub upoważnienia osoby do odbioru.

§ 4 Odstąpienie konsumenta od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie  oświadczenia o odstąpieniu na adres ul. Papieża Jana Pawła II 49, 41-943 Piekary Śląskie lub na adres e-mail sklep@intermax24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży INTERMAX zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym INTERMAX został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. INTERMAX wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać  lub przekazać na adres ul. Papieża Jana Pawła II 49 41-943 Piekary Śliskie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował INTERMAX o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości 25 zł dla Towarów o wadze do 30,5 kg
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Każdy zarejestrowany Klient sklepu ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Intrmax towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Intermax jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Intermax danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 4. Intermax szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 5. Intermax informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 6. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 7. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 14 – dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji,  poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Intermax.
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, , ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) dla umów zawartych przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentach oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 10. Umowy zawierane przez Sprzedającego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
 11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Intermax zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  jest: INTERMAX Dominika Dtudzińska ul. Cicha 32/3/5, 41-943 Piekary Śląskie (dalej AD)

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AD;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami INTERMAX Dominika Studzińska;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest INTERMAX Dominika Studzińska;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  INTERMAX Dominika Studzińska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.